Tag: Gotabaya Rajapaksa

Former Sri Lanka president Gotabaya Rajapaksa turns up in Thailand after Singapore visa expires

The former Sri Lankan president Gotabaya Rajapaksa, who fled overseas to escape…

By Shazril Sohaimi 3 Min Read

Singapore extends stay of Sri Lanka’s Rajapaksa

Singapore has permitted former Sri Lankan president Gotabaya Rajapaksa to stay in…

By Shazril Sohaimi 2 Min Read